สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "THE ASSOCIATION OF THAI STEEL INDUSTRIES" จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตทะเบียนการค้า ทะเบียนเลขที่ 142/2524 ออกให้ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2525


  • ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวงการเหล็ก ทั้งในและนอกประเทศ และแจ้งให้กับสมาชิกได้รับข่าวสารข้อมูลเพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับธุรกิจของสมาชิก
  • มีการประชุมในทุกๆ เดือน เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และปรึกษาหารือกันในเรื่องธุระอันเกี่ยวกับสมาคมฯ
  • จัดการประชุมใหญ่ประจำปี เมื่อให้สมาชิกได้รับทราบความเคลื่อนไหว ของสมาคมทั้งในเรื่องของงบการเงิน ผลงาน ข่าวสารต่าง ฯลฯ
ต้องขอขอบคุณสมาชิกสมาคมทุกท่าน ทั้งประเภทสามัญ, วิสามัญ ในการพบปะสังสรรค์ที่จัดขึ้นครั้งแรกเพื่อเป็นการแนะนำ นายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และให้สมาชิกทุกท่านได้แลกเปลี่ยนทัศนะคติกัน ซึ่งทางสมาคมฯ จะได้พยายามจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, เพิ่มองค์ความรู้ และกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นเป็นอันนึงอันเดียวกันในโอกาสต่อไป
 
 
งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
 
ราคาเหล็กบิลเล็ตทะยานขึ้นใกล้ราคา ยูเอสดอลลาร์ 700-/ตัน
 
ราคาเหล็กพิกได้ทะยานขึ้นต่อ
  • ประกาศเกียรติคุณจากกองทัพบก มอบให้ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย เพื่อเป็นเกียรติในความเสียสละ ในการที่ได้ช่วยเหลือ ซับน้ำตาชาวใต้ อันเนื่องมาจากอุทกภัย
  • ประกาศเกียรติคุณ จากหนังสือพิมพ์บางกอกนิวส์ มอบแด่ คุณสวัสดิ์ ทอรุ่งเรือง นายกสมาคม สมาคม อุตสาหกรรมเหล็กไทย ประจำปี 2533 ด้านนักธุรกิจดีเด่น
  • อุตสาหกรรมเหล็กไทย ประจำปี 2533 ด้านนักธุระกิจดีเด่น
  • ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่ นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตภาคพิเศษ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา
  • ร่วมเหลือสาธารณกุศล ร่วมทำบุญในการจัดสร้าง พระศรีศากยมุณี รุ่นฉลองสถาปนาครบรอบ 130 ปี วัดมังกรกมลวาส โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานในพิธีเทหล่อทอง และร่วมสมทบทุนสร้าง
  •