ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการค้าเหล็ก คอยสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าเหล็กทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม การเงิน เศรษฐกิจ ให้ข้อมูล สถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆจากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการของโรงเหล็ก ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในทางวิชาการ ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้าเหล็ก นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพเหล็กที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดีตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิตการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตเหล็กให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและส่งเสริมการผลิตเพื่อให้เหล็กมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของอนามัย การกีฬา ช่วยเหลือสังคม และมีการจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว